🈲Cách dùng 2 nền 1 gói

Dành cho ai sử dụng nhiều hơn 2 thiết bị và dùng nhiều Nền

Tại trang chủ web vpn.sôs.vn bấm vào Cập Nhật Máy Chủ Còn V2.sôs.vn ta bấm vào Đồng Bộ Máy Chủ Về APP

Sao chép liên kết

B2: Chỉnh sửa

Ta dán link vào ghi chú hoặc app luôn sau đó chỉnh sửa

ví dụ link của Vpn.sôs.vn

https://vpn.xn--ss-8ja.vn/api/v1/client/cc5a32bb95ca9be3cdf2d9a1308

Nếu muốn có SNI là Liên Quân thì chúng ta thêm ?sni=lienquan.garena.vn vào cuối link sub.

https://vpn.xn--ss-8ja.vn/api/v1/client/c5a32bb95ca9be3cdf2d9a1308?sni=lienquan.garena.vn

Trường hợp khác cho một số app khác

https://vpn.xn--ss-8ja.vn/api/v1/client/cc5a32bb95ca9be3cdf2d9a1308?flag=v2rayn

ở đây đã có dấu ? ta sẽ để thành &sni=lienquan.garena.vn

khác nhau vì cái kia có ?flag rồi nên thêm thì ta phải thêm &sni nhé

https://vpn.xn--ss-8ja.vn/api/v1/client/cc5a32bb95ca9be3cdf2d9a1308?flag=v2rayn&sni=lienquan.garena.vn

V2.SÔS.VN

ta làm ngược lại

B1: Chỉnh sửa

https://v2.xn--ss-8ja.vn/api/v1/client/cc5a32bb95ca9be3cdf2d9a1308

Nếu muốn có SNI là Liên Quân thì chúng ta thêm ?sni=lienquan.garena.vn vào cuối link sub.

https://v2.xn--ss-

8ja.vn/api/v1/client/c5a32bb95ca9bef2d9?sni=lienquan.garena.vn

☀️pageNetch (pc)

Trường hợp khác cho một số app khác

https://v2.xn--ss-8ja.vn/api/v1/client/cc5a32bb95ca9be3cdf2d9a1308&flag=v2rayn

ở đây đã có dấu & ta sẽ để thành ?sni=lienquan.garena.vn

khác nhau vì cái kia có &flag rồi nên thêm thì ta phải thêm ?sni nhé

https://vpn.xn--ss-8ja.vn/api/v1/client/cc5a32bb95ca9be3cdf2d9a1308

&flag=v2rayn?sni=lienquan.garena.vn

oke xong r ta cập nhật gắn vào app thôi

CHÚC AE THÀNH CÔNG

Tham khảo thêm một số hướng dẫn

🐈pageShadowrocket🐈pageV2rayNG (gắn thủ công)

Liên hệ fanpage để được hỗ trợ sớm nhất

Last updated