🤖V2ray (android)

Máy 1 có đăng ký gói liên quân chia sẻ mạng cho máy 2 và sau đó cả 2 đều bật app xài

( máy 2 sim gì cũng được )

Last updated