🎚️Fix shadowrocket V2ray tự tắt

Ở Shadow bạn chọn mục này rồi bật lên nha

Còn v2ray thì ở đa nhiệm các bạn có thể khóa đa nhiệm lại

Last updated